کلمات نابود کننده در روابط انسانی

تو هرگز به حرف من گوش نمی دهی

تو اصلاً آدمی نیستی که بشه بهش اعتماد کرد

کلمات مطلق کلمات نابود کننده روابط هستند مثل:

هرگز ، همیشه، اصلاً، ابداً، همه، همه جا، هیچکس، هیچ وقت و …