تفاوت wear & put on

swimming vs to swim
تفاوت swimming & to swim
فوریه 12, 2020
مقاطع تحصیلی به انگلیسی
مقاطع تحصیلی به انگلیسی چی میشه؟
فوریه 10, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

تفاوت wear & put on:
1.put on:
the moment of having some clothes on.
به تن کردن(در لحظه)
E.g:I put on my coat.
من کتم را به تن می کنم.
2.Wear: speaking about clothes in general.
پوشیدن(به طور کلی)
E.g:I wear coat.
من کت می پوشم.(مثلا پیراهن نمی پوشم)
3.I’m wearing:به تن دارم
E.g:I’m wearing coat and shirt.
من کت و پیراهن به تن دارم.
Share your examples with us.
مثال های خود را با ما به اشتراک بگذارید.