کاربرد حرف اضافه at

trust-vs-trust-to
تفاوت trust با trust to
فوریه 10, 2020
آثار خودشیفتگی
آثار خودشیفتگی
ژانویه 15, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

کاربرد حرف اضافه at:

حرف اضافه ی at قبل از عباراتی مانند :
1.Night شب
e.g:I work at nights.
من شب ها کار میکنم.
2.Dawn سحرگاه،صبح دم
e.g:I wake up at dawn.
من در سحرگاه(صبح زود)بیدار میشم.
3.Noon ظهر
e.g:I eat food at noon.
من ظهر غذا می خورم.
4.Midnight نیمه شب
e.g:I call my mom at midnight.
من نیمه شب با مادرم تماس می گیرم.