تفاوت trust با trust to

تفاوت major in و minor in
تفاوت major in & minor in
فوریه 10, 2020
کاربرد حرف اضافه at
کاربرد حرف اضافه at
فوریه 10, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

تفاوت trust با trust to:

Trust
Trust in
اعتماد داشتن به
E.g:
1.I trust my family.
من به خانواده ام اعتماد دارم.
2.I trust myself.
من به خودم اعتماد دارم.
3.I trust in God.
من به خدا اعتماد دارم.
Trust to:
امیدوار بودن به
E.g:
I trust to my future.
من به آینده ام امیدوار هستم.
لطفا مثال های خودتون رو با استفاده از این عبارات با ما به اشتراک بگذارید.