آثار خودشیفتگی

کاربرد حرف اضافه at
کاربرد حرف اضافه at
فوریه 10, 2020
استفاده درست از 60 ثانیه های خود
از 60 ثانیه های خود به درستی استفاده کنید
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

آثار خودشیفتگی

آدمهای خودشیفته دیگران را اذیت می کنند و آن ها را تحت فشار قرار می دهند

دوست دارید که بدونید خود شیفته هستید یا نه؟

یه تمرین بسیار ساده وجود دارد

آدمهای خودشیفته زمانی که دارند با دیگران صحبت می کنند به آن ها نگاه می کنند و با آن ها تماس چشمی دارند اما زمانی که دیگران دارند با این افراد صحبت می کنند، به جاهای دیگه نگاه می کنند و به چشم شما زل نمی زنند

و این به این دلیل است که در مغزشان احساس می کنند که صحبت دیگران که اصلاً مهم نیست و ناخود آگاه نگاهشون از اون آدم برداشته می شود و نمی توانند روی صحبت دیگران تمرکز داشته باشند.