تأثیر اولویت بندی کارهای روزانه

اصول طلایی مطالعه کردن
اصول طلایی مطالعه کردن
ژانویه 14, 2020
چگونگی برخورد با مشکلات
با مشکلات چگونه برخورد می کنید؟
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تأثیر اولویت بندی کارهای روزانه

یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول در رابطه با مدیریت زمان این است که کارهایمان را به 4 دسته تقسیم کنیم

دسته اول: کارهایی که هم مهم هستند و هم ضروری (یعنی هم اثرات بلند مدت روی ما می گذارند و هم محدودیت زمانی داریم)

این کارها را باید حتماً و فوراً انجام دهیم

دسته دوم: کارهای مهم و غیر ضروری

این کار باید در اولویت دوم قرار بگیرد و حتماً انجامش دهیم

دسته سوم: کارهای غیر مهم ولی ضروری

برای انجام این کارها محدودیت و فشار زمانی داریم اما این کار اثر بلند مدتی در زندگی ما ندارد

این کار را باید در مرحله سوم انجام دهیم

دسته چهارم: کارهای غیر مهم و غیر ضروری

این کار را باید در نهایت و اگر زمانی داشتیم انجام دهیم