تفاوت swimming & to swim

به دست آوردن یا از دست دادن
به دست آوردن یا از دست دادن
فوریه 12, 2020
تفاوت wear & put on
تفاوت wear & put on
فوریه 12, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

تفاوت swimming & to swim:

1.استفاده از فعل ing دار بعد از like و love:
یعنی کار را به طور کلی دوست دارید.
I love swimming.
یعنی به طور کلی شنا کردن را دوست دارم.
2.استفاده از فعل با to بهد از like و love:
یعنی کار را در آن لحظه و موقعیت دوست دارید انجام دهید.
I love to swim.
یعنی الان و در این موقعیت دوست دارم شنا کنم.
Share your examples with us.
مثال های خود را با ما به اشتراک بگذارید.