stingy VS miser

وبینار اراده آهنین
سپتامبر 20, 2021
stay up VS sleep late
stay up VS sleep late
فوریه 19, 2020

stingy VS miser:

تفاوت stingy و miser:
هر دو به معنای خسیس هستند.
کلمه ی stingy، صفت است و بعد از آن اسم به کار می رود، مثلاً
A stingy man
یک مرد خسیس
کلمه ی miser، است و بعد از آن اسم دیگری به کار نمی رود، مثلاً:
He is a miser.
او خسیس است.