به تعویق انداختن کارها

برنامه جامع موفقیت
برنامه جامع موفقیت
ژانویه 14, 2020
به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟
به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟
ژانویه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

به تعویق انداختن کارها

مسائل غیر مهم با گذشت زمان حل می شوند.

با تعویق انداختن کارها، بعد از چند روز می بینیم که دیگه اصلاً نیازی به انجام دادنشون نداریم.