opt for

آیا کلمه People هم S می گیرد؟
آیا کلمه People هم S می گیرد؟
فوریه 19, 2020
I had to go & I should have gone
I had to go & I should have gone
فوریه 19, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

opt for:
انتخاب کردن
e.g: as people reach their adulthood, they need to opt for a better place to live.
با رسیدن افراد به بزرگسالی، آنها باید جای بهتری برای زندگی کردن را انتخاب کنند