تفاوت major in & minor in

در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟
در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟
فوریه 10, 2020
trust-vs-trust-to
تفاوت trust با trust to
فوریه 10, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

تفاوت major in & minor in:

1.Major in :
به معنای تحصیل کردن در یک رشته در مدرسه یا دانشگاه به عنوان رشته ی اول و اصلی.
E.g:
I major in psychology.
رشته ی اول یا اصلی من روانشناسی است.
2.Minor in :
تحصیل کردن یک رشته به عنوان رشته ی دوم یا فرعی.
E.g:
I minor in English.
من انگلیسی را به عنوان رشته ی دوم تحصیل میکنم.
What about you?
Share your examples with us.
شما چطور؟
مثال های خود را با استفاده از این دو عبارت با ما به اشتراک بگذارید.