در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟

مقاطع تحصیلی به انگلیسی
مقاطع تحصیلی به انگلیسی چی میشه؟
فوریه 10, 2020
تفاوت major in و minor in
تفاوت major in & minor in
فوریه 10, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

در حرف و در عمل به انگلیسی چی میشه؟

In speech در حرف
In practice در عمل
E.g:
Speaking English is easy in speech.
انگلیسی صحبت کردن در حرف خیلی ساده اس.
Speaking English is hard in practice.
انگلییی صحبت کردن در عمل،سخت است.
مثال های خود را با استفاده از این دو عبارت با ما به اشتراک بگذارید.