I had to go & I should have gone

opt for
opt for
فوریه 19, 2020
on the right & on the left
on the right & on the left
فوریه 19, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

I had to go & I should have gone:

اگر بعد از should have,
قسمت سوم فعل (p.p) استفاده کنیم، یعنی کاری که باید انجام می شده ولی نشده، مثلاً:
I should have gone
من باید می رفتم (ولی نرفتم)
I should have told you
باید می رفتم (ولی نرفتم)
اگر بعد از had to فعل ساده به کار ببریم یعنی کاری که باید انجام میشده را انجام دادیم، مثلاً:
I had to go
باید می رفتم (و رفتم)
I had to tell you
باید بهت می گفتم (و گفتم)