به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟

به تعویق انداختن کارها
به تعویق انداختن کارها
ژانویه 14, 2020
کلمات نابود کننده در روابط انسانی
کلمات نابود کننده در روابط انسانی
ژانویه 13, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟

برای ثروت اندوزی باید به یک نکته ساده توجه کنید

فکر کنید ببینید من از لحاظ درآمدی به خودم چه نمره ای می دهم؟

بعد ببینید من اگر بخواهم 1 نمره، نمرمو بالاتر ببرم چه کارهایی باید انجام دهم؟