با مشکلات چگونه برخورد می کنید؟

اولویت بندی کارهای روزانه
تأثیر اولویت بندی کارهای روزانه
ژانویه 14, 2020
انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی
انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

با مشکلات چگونه برخورد می کنید؟

هر مشکلی 2 بعد دارد

یک بعد ریشه ها یا همان عللی هستند که آن مشکل را به وجود آوردند

و دومین بعد آن است که چه راه حلی می توانیم برای آن مشکل پیدا کنیم

معمولاً ریشه های مشکل رو به گذشته هستند و در لحظه ای که مشکل به وجود می آید لازم نیست که الان درگیرش بشیم که چطور این مشکل به وجود آمده است. چون خیلی از مواقع این باعث می شود که در لحظه استرس بگیریم و نتوانیم کنترل اوضاع را به دست بگیریم.

بیشتر از این که به خود مشکل بخواهیم فکر کنیم باید به آن بعدی از مشکل فکر کنیم که قابل حله، و ببینیم از الان به بعد برای این مشکل چه کار میشه کرد؟