در ترافیک نمانیم

گرفتن تصمیمات عالی
فوریه 13, 2020
تصویر سازی
تصویر سازی
فوریه 12, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

در ترافیک نمانیم:

یکی از ترفندهایی که در رابطه با مدیریت زمان به کار میره و باعث میشه ما بتوانیم از زمانمون در طول روز بهتر و بهتر استفاده بکنیم این است که در ترافیک نمانیم

یعنی قبل از اینکه بخواهیم به مسیری برویم فکر می کنیم که در چه ساعتی میشه این مسیر و طی کرد که به ترافیک نخوریم