آیا کلمه People هم S می گیرد؟

stay up VS sleep late
stay up VS sleep late
فوریه 19, 2020
opt for
opt for
فوریه 19, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

آیا کلمه People هم S می گیرد؟

کلمه People اگر ‘s’ جمع بگیره، به معنای ملت ها خواهد بود نه مردم، مثلاً:
Different peoples in the world should get together and eradicate poverty.
ملت های مختلف در دنیا باید دور هم جمع بشوند و فقر را ریشه کن کنند.