کلمات نابود کننده در روابط انسانی

به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟
به درآمد خودتون چه نمره ای می دهید؟
ژانویه 13, 2020
چگونگی تغییر عادات بد
چگونه عادت های بد خودمون را تغییر دهیم؟
ژانویه 13, 2020
پیج روانشناسی گروه آموزشی دکتر محقق

کلمات نابود کننده در روابط انسانی

تو هرگز به حرف من گوش نمی دهی

تو اصلاً آدمی نیستی که بشه بهش اعتماد کرد

کلمات مطلق کلمات نابود کننده روابط هستند مثل:

هرگز ، همیشه، اصلاً، ابداً، همه، همه جا، هیچکس، هیچ وقت و …