انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی

چگونگی برخورد با مشکلات
با مشکلات چگونه برخورد می کنید؟
ژانویه 14, 2020
قدم اول برای رفع تنبلی
برای رفع تنبلی کافیست قدم اول را بردارید
ژانویه 14, 2020
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

انتخاب کلمات درست برای داشتن روابط قوی

برای موفق شدن باید از عادت های بد آدمهای ناموفق دوری کنید

یکی از بزرگترین و بدترین عادت هایی که آدمهای ناموفق دارند، مسخره کردن، توهین کردن و انتخاب القاب اشتباه برای دیگران است

کلمات قاطع، سرسخت و کله شق هر سه یک معنی دارند اما آن کلمه ای که ما انتخاب می کنیم و برای دیگران استفاده می کنیم راه موفقیت ما را باز می کند یا سدی در راه موفقیت ما ایجاد می کنند.