تفاوت by car & in my car

درونگرایی یا خجالتی بودن
درونگرایی یا خجالتی بودن
ژانویه 6, 2020
یکی از رازهای مهم بهتر شدن رابطه زوجین
ژانویه 6, 2020
پیج زبان گروه آموزشی دکتر محقق

By car
vs
In my car:
قبل از وسایل نقلیه از حرف اضافه ی by استفاده می شود،برای مثال
By car,by bus….
اگر قبل از وسایل نقلیه به مالکیت اشاره شده باشد و یا با صفات ملکی همراه باشد،از حرف اضافه ی in استفاده می کنیم،مثلا:
In my car با ماشینم
In Ali’s car با ماشین علی
.Share your examples with us
مثال های خود را با ما به اشتراک بگذارید.