مهارتی مهم برای موفق شدن

مثبت اندیشی
مثبت اندیشی
نوامبر 27, 2019
نیاز به 3 دسته از افراد در اطرافمون
نیاز به 5 دسته از افراد در اطرافمون
نوامبر 27, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

مهارتی مهم برای موفق شدن

یکی از مهم ترین مهارتهایی که برای موفق شدن باید فرا بگیریم این هست که بتوانیم خودمان را از بیرون ببینیم

فرض بکنیم که ما یک شیء هستیم و می خواهیم از بیرون رفتار،اخلاق و گفتار اون فرد مثل یک شیء بررسی بشه

باید توجه بکنیم ببینیم اگر از بیرون نگاه بکنیم نقاط ضعف و نقاط قوت خودمان را چطور می بینیم

اما در مورد دیگران باید عکس این کار را انجام دهیم
باید وارد ذهن و جسم و روحیاتشان بشیم و ببینیم اگر جای اون ها باشیم چطور واکنش نشون می دهیم

بنابر این برای موفق شدن این تمرین را حتما انجام دهید
خودتان را از بیرون ببینید و دیگران را از درون درک کنید
این تمرین را حتما به صورت روزانه انجام دهید