رژیم موفقیت

عادت به نوشتن
نوامبر 26, 2019
اشتباهات آدمهای فعال
اشتباهات آدمهای فعال
نوامبر 26, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

رژیم گرفتن ارتباط بسیار نزدیکی با موفقیت دارد

زمانی که ما می خواهیم رژیم بگیریم به بعضی چیزها بله می گوییم و به بسیاری از چیزهای دیگه نه می گوییم

برای مثال برای موفق شدن، باید به مطالعه کردن بله بگوییم و به تلویزیون تماشا کردن بی جا نه بگوییم

برای موفقیت ما برنامه موفقیت داریم و باید از موضوعاتی که مارو از برنامه دور می کنند پرهیز کنیم