تست موفقیت خود در جمع

تشخیص زبان بدن نوزادان
تشخیص زبان بدن نوزادان
دسامبر 2, 2019
تأثیر سکوت بر موفقیت
تأثیر سکوت بر موفقیت
دسامبر 1, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

تست موفقیت خود در جمع

برای اینکه بتوانیم وضعیت فعلیمان را در موقعیت های مختلف از قبیل خانواده،محل کار، محل تحصیل و موقعیت های اجتماعی تست کنیم 3 تا سؤال بسیار ساده است که باید دائماً از خودمان بپرسیم

سؤال اول :

اگر همه اطرافیان مثل من باشند اوضاع این جمع به چه شکل خواهد بود؟

ببینیم آیا خوشحال می شویم اگر همه از لحاظ کاری، رفتاری و اجتماعی مثل ما باشند

سؤال دوم:

اگر جای ما با آن ها عوض شود آیا ما شرمنده آن ها می شویم یا نه

آیا به شکلی رفتار کردیم که اگر جایمان عوض شود شرمنده آن ها نشویم

سؤال سوم:

اگر من در این شرایط نباشم و در این جمع حضور نداشته باشم چه اتفاقی برای این جمع خواهد افتاد؟

آیا این جمع همچنان می تواند خودش را حفظ کند یا اینکه نابود می شود؟