تأثیر سکوت بر موفقیت

تست موفقیت خود در جمع
تست موفقیت خود در جمع
دسامبر 1, 2019
پول باید برای ما کار کند
پول باید برای ما کار کند
دسامبر 1, 2019
پیج موفقیت گروه آموزشی دکتر محقق

دوستان عزیز میخواهیم تأثیر سکوت بر موفقیت  را باهم بررسی کنیم

چند نکته که باید آن ها را در نظر بگیریم:

نکته اول:

کجا باید سکوت کنیم؟

ما باید برای شنیدن دیگران سکوت کنیم

برای کنترل خشممان در مواقعی که عصبانی هستیم سکوت کنیم

و در نهایت آنجا که منفی گراها در اطرافمان هستند و دارند غر غر می کنند یا اینکه دائماً به شما می گویند که نمی توانی، باید سکوت کنیم و به خودمان بگوییم این یک چالش جدید است آن فرد بازی خودش را می کند و من هم بازی خودم را می کنم

نکته دوم: 

کجا نباید سکوت کنیم؟

آنجا که موقعیتی که به وجود می آید و ما می توانیم با رسیدن به آن موقعیت خودمان را تغییر دهیم و به رشد برسیم نباید سکوت کنیم.

باید درخواست کنیم، سؤال کنیم و بفهمیم ماجرا از چه قرار است؟

نکته سوم:

کجا باید به سکوت دیگران توجه کنیم؟

سکوت دیگران معناهای مختلفی دارد. یا حالشان خوب نیست یا می ترسند یا اهل حمایت نیستند

سکوت را بشنویم