نمونه رایگان کتاب 30 راز و مهارت کلیدی برای گرفتن نمره 7.5 و بالاتر در بخش Reading آیلتس آکادمیک

reading-Ielts
دانلود

نمونه رایگان کتاب 45 راز و مهارت کلیدی برای گرفتن نمره 7.5 و بالاتر در بخش نوشتار task2 آیلتس

نوشتار-آیلتس
دانلود

نمونه رایگان کتاب 50 راز و مهارت کلیدی برای گرفتن نمره 7.5 و بالاتر در بخش listening آیلتس

Ielts-listening
دانلود

نمونه رایگان کتاب 50 راز و مهارت کلیدی برای گرفتن نمره 7.5 و بالاتر در بخش speaking آیلتس

گفتار-آیلتس
دانلود