به کار بردن دو فعل منفی در یک جمله با استفاده از can’t help