مهارت های ارتباط برقرار کردن در کودکان

ورزش در کودکان
ورزش در کودکان
نوامبر 10, 2019
کنترل هزینه، مکث، نیاز یا خواست
کنترل هزینه، مکث، نیاز یا خواست
نوامبر 10, 2019
پیج روانشناسی گروه آموزشی دکتر محقق

در ادامه بخش روان شناسی کودک به آموزش مهارت های ارتباط برقرار کردن در کودکان می پردازیم:

بچه ها را برای به اشتراک گذاشتن وسایلشان مجبور نکنید

ما به عنوان پدر مادر وظیفمون این است که به فرزندمان دست و دلباز بودن را یاد دهیم اما کودک مجبور نیست همه وسایل خودش را، آنهایی را که خیلی برایش ارزشمندند را حتما به اشتراک بگذارد

اما می توانیم به کوکمان آموزش دهیم وسایلی را که تعصب خاصی نسبت به آن ها ندارد را با دیگران به اشتراک بگذارد

تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند

با این نوع تربیت کودکان کمتر با همدیگر دعوا می کنند